beluga

A film by Shin Hashimoto
Script by Shin Hashimoto, Nobuaki Doi
Music by Marei Suyama
Piano by Taro Homma
Violin by Eyuko Suzuki
Sound Edition by MIMICOF aka MIDORI HIRANO

Beluga from SHIN HASHIMOTO on Vimeo.